Svetovalna služba


 

Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

 • vpis in spremljanje šolskih novincev;
 • koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;
 • koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci;
 • poklicno svetovanje, vpis  v srednje šole in štipendiranje;
 • pomoč v socialno-ekonomskih stiskah;
 • preventivne dejavnosti v oddelkih;
 • pomoč  učencem in staršem pri izbiri obveznih izbirnih predmetov;
 • koordinacija skupin različnih oblik zunanje diferenciacije (heterogene skupine, nivojski pouk)
 • koordinacija  dodeljevanja statusov športnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje;
 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike;
 • administracija – urejanje in pošiljanje šolske dokumentacije;
 • priznavanje izobraževanja učencev iz tujine za namen nadaljnjega izobraževanja;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami (CSD ZD, PP…).
 • Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem.
V šolski svetovalni službi delujemo:

 

Tanja Naveršnik

socialna pedagoginja

svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči

Jasmina Pušnik

specialna pedagoginja

izvajalka dodatne strokovne pomoči, koordinatorica dela učencev s posebnimi potrebami

Katja Krivec

pedagoginja

svetovalna delavka

Anja Jelen

socialna pedagoginja

svetovalna delavka

Andreja Golob

psihologinja

svetovalna delavka

Socialno – ekonomske stiske

 

Regresirana prehrana

Za pridobitev subvencije malice oziroma kosila vloge praviloma ni treba vlagati. Vlogo je treba vložiti na pristojnem CSD samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Pravica do subvencije za malico ali kosilo pripada učencem družin, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega zneska, določenega po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

V kolikor družina za malo presega omenjeni cenzus za subvencionirano kosilo in se znajde v finančnih težavah, lahko vloži vlogo za subvencijo kosila s strani občine. Vlogo je potrebno oddati dvakrat letno – septembra in januarja. Obrazec je na spletni strani šole v rubriki ‘Dokumenti’.

Prijava na šolsko prehrano (kosilo ali malico)  se odda v šoli v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Še vedno je v veljavi  splošna subvencija za malico za vse učence. Za vsa dodatna pojasnila pokličite svetovalno delavko Katjo Krivec, telefon:
02 620 46 79

Regresiranje šole v naravi in CŠOD

Med dejavnosti, ki potekajo v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, uvrščamo tudi šolo v naravi in bivanje v CŠOD: letna ŠVN za učence 4. razredov, zimska ŠVN za učence 6. razreda ter bivanje v CŠOD za učence 8. razreda.

V sodelovanju z razredniki zbiramo vloge za subvencijo teh dejavnosti, jih obravnavamo ter starše s sklepi obveščamo o dodelitvi subvencije (po Zakonu o upravnem postopku).

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

 

Nadarjeni in/ali talentirani učenci, ki so pokazali izjemne dosežke ali imajo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, ob rednem šolskem programu potrebujejo še prilagojene programe in aktivnosti.

Splošna intelektualna nadarjenost omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati.

O talentiranosti govorimo, kadar učenec dosega izjemne rezultate na posameznih področjih (npr. glasbenem, likovnem itd.).

Značilnost nadarjenih učencev

Miselno-spoznavno področje:

razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor.

Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost.

Motivacija: visoke aspiracije in potreba po odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih.

Socialno–čustveno področje: nekonformizem, močno razvit čut za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost.

Posebno pozornost potrebujejo t.im. dvojno izjemni učenci, ki na eni strani kažejo posebno nadarjenost oz. visoke splošno intelektualne sposobnosti, na drugi strani pa se soočajo z ovirami in primanjkljaji. Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih ovirajo pri šolskem delu:

 • nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, strah pred spraševanjem, nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, nesposobnost tvornega delovanja pri timskem delu;
 • učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami, slaba pozornost, hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost.

Odkrivanje nadarjenih učencev

Poteka v treh korakih:

 1. evidentiranje,
 2. identifikacija,
 3. seznanitev in mnenje staršev.

Sodelujoči: starši, učitelji, šolska svetovalna služba, zunanji strokovnjaki (po potrebi).

Kriteriji evidentiranja: hobiji, dosežki, učni uspeh, tekmovanja, učiteljevo mnenje, mnenje šolske svetovalne službe.

Kriteriji identifikacije: ocena učitelja, test ustvarjalnosti, test sposobnosti, izjemni dosežki na različnih področjih.

Seznanitev in mnenje staršev: pridobitev mnenja staršev, seznanitev staršev, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega.

Delo z nadarjenimi učenci

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

 

Oblike dela z nadarjenimi učenci

ISPN (individualne in skupinske oblike pomoči za nadarjene učence)

 • Delavnice za evidentirane učence druge triade na matični šoli in Podružnici Kotlje
 • Delavnice za identificirane učence tretje triade

Dodatni pouk

Priprave na tekmovanja

Mentorstvo nadarjenim učencem

Raziskovalne dejavnosti (Mladi raziskovalci Koroške)

Ekskurzije za nadarjene učence

Ustvarjalno- raziskovalni tabor za nadarjene učence tretje triade


Posebni statusi učenca

 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, star najmanj 14 let, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Učenec se lahko registrira pri nacionalni panožni zvezi v koledarskem letu, ko dopolni starost 12 let, v posebnih primerih pa v koledarskem letu, ko dopolni starost 10 let.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec na ustrezni vlogi (najdete jih v meniju Dokumenti: Vloge, soglasja in obrazci). Dokazil s stran športnih društev in klubov ni več potrebno prilagati.

Vlogo za dodelitev statusa učenci oddajo do 30. septembra šolski svetovalni delavki Tanji Naveršnik.

V zvezi s pravicami in dolžnostmi iz naslova statusa učenca se uporabljajo določila iz Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Koroški jeklarji, Sklepa o dodelitvi statusa ter Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti, ki se sklene med OŠ Koroški jeklarji in starši učenca, ki pridobi status.

Vpisi v srednje šole 2024

 

Vse informacije v zvezi z vpisi v srednje šole najdete na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Karierna orientacija 2023/24

 

SEPTEMBER 2023

 • prvi roditeljski sestanek za starše devetošolcev– informacija za starše o poteku karierne orientacije

 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2023

 

Koroški karierni sejem – dogodek v organizaciji KKŠ in GZS – promocija inženirskih poklicev s predstavitvijo koroškega gospodarstva (9. 10. 2023)

 • tehniški dan – Obisk šolskega centra Slovenj Gradec (26. 10. 2023)
 • tehniški dan – obisk Srednje šole Ravne (16. 11., 23. 11. in 30. 11. 2023)

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2023

 • karierna orientacija v okviru oddelčnih skupnosti 9. razreda – informiranje
 • delavnice za odkrivanje lastnih interesov, poklicnih želja, eVPP
 • uporaba spletne strani si
 • predstavitve posameznih srednjih šol v okviru ur oddelčnih skupnosti

 

JANUAR 2024

 • Karierna tržnica 16. 1. 2024 – predstavitev srednjih šol, podjetij, potencialnih štipenditorjev in podpornih ustanov pri karierni orientaciji za starše in učence devetega (in osmega) razreda – v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca

 

JANUAR – MAREC 2024

 • individualni pogovori z učenci in starši

 

FEBRUAR 2024

 • Roditeljski sestanek za starše devetošolcev – Vpis v srednje šole
 • 2. 2024 in 17. 2. 2024 – informativna dneva na srednjih šolah

 

MAREC 2024

 • izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole (poteka na šoli)

 

APRIL 2024

 • morebitni prenosi prijav
 1. 4. 20224 tehniški dan za učence 8. razreda: Obisk železarne Ravne

 

MAJ 2024

 • e-MFBT – 8. razred

 

JUNIJ 2024

 • pisna informacija o možnostih štipendiranja

vpis na srednjih šolah

 

Štipendiranje

Šolski novinci

 

Prvi šolski dan – sprejem novincev na matični in podružnični šoli.

Izvedba vpisa v naslednje šolsko leto – februar.

Organizacija roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolčkov z udeležbo ravnatelja, bodočih učiteljic, zdravnice, šolske svetovalne službe – junij.

Sestanek komisije za sprejem šolskih novincev (po potrebi) in pošiljanje sklepov o sprejemu v 1. razred – maj.

(Skupno 2.289 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost