Svet šole

 

Svet šole sestavlja enajst članov:

 • predstavniki ustanovitelja (3): Nevenka Šapek, Janja Blatnik, Luka Kert
 • predstavniki staršev (3): Mateja Verdinek Žigon, Darinka Kališnik, Anja Benko
 • predstavniki delavcev šole (5):  Anica Tajzel, Katja Krivec, Dejan Hrovat, Vanja Kačič in Nina Ošlovnik

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, največ dvakrat zaporedoma. Svet javne osnovne šole odloča z večino glasov vseh članov. Svet šole:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančno določi postopek volitev delavcev v svet šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole,
 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

 

Predsednica: Nina Ošlovnik

Predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev.

(Skupno 1.247 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost